Dobrodošli na spletni strani Krajevne skupnosti Čemšenik.

Prenos javnih vodovodov v upravljanje

Krajevna skupnost Čemšenik

Spoštovani predstavniki krajevnih skupnosti in vodovodnih odborov!

V skladu z dogovori sestanka na temo problematike javnih vodovodov (z vidika upravljanja, lastništva in nadaljnjega vlaganja za njegovo dokončno usposobitev, obnavljanje in širitev omrežja) z dne 22.1.2018, vam v nadaljevanju pošiljamo seznam nalog upravljavca javnega vodovoda. Seznam zahtev je izdelan na podlagi dokumenta, ki ga je pripravilo Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o., ki že upravlja večje vodovodne sisteme v naši občini.

Dokumentacija bodočega upravljavca vodovoda - Občina in JP Komunala bosta nudili strokovno pomoč pri razlagi zahtev, ki izhajajo iz zahtevanih veljavnih predpisov.

1.       Seznam infrastrukture

 • naziv  posameznega  objekta  (vodna  zajetja, zbiralniki,  črpališča  s  pripadajočo  armaturo, vodooskrbni sistemi, naprave za dezinfekcijo, hidranti...).
 • nabavno vrednost oz. dejansko tržno vrednost (ocenjeno).

2.      Tehnična dokumentacija in podatki

 • poslovnik za obratovanje sistema (nastavitve regulatorjev, odzračevanje sistema, lokacije razvodnih jaškov s shemami, lokacije sekcijskih ventilov, lokacije zračnikov in regulatorjev, koristni volumen posameznih zbiralnikov, lokacijo mest dezinfekcije in nastavitve . ..} ,
 • projektna dokumentacija (PGD, PID},
 • gradbeno dovoljenje,
 • uporabno dovoljenje,
 • načrt HACCP,
 • kataster - posnetek dejanskega stanja (objekti, naprave),
 • vrsta in način dezinfekcije pitne vode,
 • seznam  naprav  za  dezinfekcijo  s  pripadajočo  dokumentacijo  ter  evidenco  servisov  in vzdrževanj ,
 • seznam vseh hidrantov s koordinatami lokacije, hidrantni listi z opravljenimi meritvami pooblaščenih izvajalcev ter pregledna hidrantna karta (z označbo lokacije in številke hidranta},
 • dokumentacija posamezne vgrajene armature, cevi, ipd. z garancijskimi listi in atesti,
 • seznam lastnikov zemljišč po katerih poteka trasa vodovoda, hidrantnega omrežja, podpisana in overjena soglasja,
 • zemljiško knjižna ureditev infrastrukturnih objektov,
 • predpisano dokumentacijo in dovoljenja za obratovanje objektov in naprav,
 • vodna dovoljenja,
 • poslovniki za obratovanje vseh vodnih virov,
 • poročila monitoringov in grafični prikazi odvzemov vode iz posameznega vodnega vira (poročila za ARSO},
 • program oskrbe s pitno vodo,
 • ostale predpisane evidence (npr. seznam javnih objektov, ki se oskrbujejo, seznam objektov, ki se ne oskrbujejo..),
 • rezultati analiz pitne vode za zadnjih 12 mesecev (pogostost analiz preverite v HACCP) in zadnje mnenje o varnosti vodooskrbe,
 • seznam in podatki vodomerov na vodnih zajetjih in zbiralnikih (dimenzija, tip, številka, leto overitve...),
 • seznam uporabnikov pitne vode.

3.      Načrt HACCP

 • Načrt HACCP (ki ga imate po večjih sistemih že izdelanega), določa pogostost:
 • pregledov vodnih virov, zbiralnikov in ostalih objektov ter naprav za dezinfekcijo in ostalih naprav za obdelavo vode (filtri...),
 • merjenj prisotnosti prostega klora na začetku sistema in na koncu posamezne veje omrežja,
 • čiščenj objektov, vodnih celic zbiralnikov...
 • pregledov vodovarstvenih območij vodnih virov.

O vseh opažanjih, izvedenih delih je potrebno voditi evidenco (nekatere evidence se vodijo dnevno). Ostale evidence: ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri košnjah, popravilih, zamenjavah delov omrežja..., letni plan vzorčenj (število vzorčenj, število vzorcev, vrsta preizkusov vode, mesto vzorčenja), izobraževanje članov skupine HACCP, presoje načrta HACCP, seznam naprav za dezinfekcijo s pripadajočo dokumentacijo in evidenco servisov in vzdrževanj (servis 1 x  letno), seznam vseh vodomerov (rok za menjavo je 5 let)...

4.     Seznam uporabnikov pitne vode

 • seznam vseh uporabnikov (ime, priimek,naslov,število družinskih članov v primeru gospodinjstev, naziv družbe, samostojnega podjetnika, ID številka za DDV, davčni zavezanec ...)
 • seznam uporabnikov, ki niso priključeni na javni vodovod;
 • vodovodni  priključki (s koordinatami)  in vodomeri  (dimenzija, tip, številka, leto overitve),
 • vodomerni jaški (tip, dimenzija, lokacija)
 • priključki (dimenzija, vrsta materiala, dolžina, način izvedbe priključitve na glavni vodovod)
 • seznam vodomerov vgrajenih v vodnih zajetjih in zbiralnikih.

Ostale obveznosti upravljavca:

Vsak objavljen ukrep (npr. prekuhavanje vode) je potrebno javiti uporabnikom v roku 2 ur. Prav tako je potrebno v istem roku vpisati ukrep tudi v aplikacijo NPV.

Po vsaki ugotovljeni neskladnosti (slab vzorec po dezinfekciji) ali po vsakem objavljenem ukrepu je potrebno naročiti odvzem kontrolnega vzorca, s katerim se dokazuje odpravljena neskladnost oz. je podlaga za preklic ukrepa prekuhavanja.

Sodelovanje pri inšpekcijskih nadzorih.

Zakonska  podlaga:

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS; št. 88/2012),

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17),

Pravilnik o evidentirani posebni rabi vode (Uradni list RS; št. 48/2015) ,

Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS; št. 103/2002, 122/2007),

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO)(U.L. RS št. 87/2012,109/2012, 76/2017),

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Zagorje ob Savi (Uradni Vestnik Zasavja št. 712002 , Ur.I. RS št. 34/2011, 59/2013)

Odlok o oskrbi s pitno in protipožarno vodo iz javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja v občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 14/1999, 5/2002 , Uradni list RS; št.2/2008) .

Skladno z zaključkom sestanka, bo Občina Zagorje ob Savi Krajevnim skupnostim in Vodovodnim odborom, ki se bodo odločili za eno ali drugo možnost, nudila strokovno pomoč za prenos vodovodnega sistema na Javno podjetje Komunala Zagorje ali pa za prehod na samostojno upravljanje vodovodnega sistema. Za slednje bodo organizirane tudi tematske delavnice, na katerih bodo predstavljene kvalifikacije, ki jih mora imeti upravljavec vodovodnega sistema in metodologija poročanja iz zgornje tabele.

Povzetek zahtev v primeru samostojnega upravljanja javnih vodovodov:

         -  Zahteva po podelitvi koncesije za upravljanje javnega vodovoda (vodovodni odbor oz.KS)

         -  Sprememba občinskega odloka o gospodarskihjavnih službah (občina Zagorje)

         -  Sprejetje koncesijskega akta in podelitev koncesije (občina Zagorje)

         -  Določitev pravne osebe z najmanj eno odgovorno osebo z visoko strokovno izobrazbo naravoslovne, tehnične ali zdravstvene smeri, skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo in Pravilnikom o pitni vodi                (bodoči upravljalec JV)

          - Seznam infrastrukture (bodoči upravljalec JV)

          -  Tehnična dokumentacija in podatki (bodoči upravljalec JV)

          -  Načrt HACCP (bodoči upravljalec JV)

          -  Redna letna poročanja, obveščanje, statistike (bodoči upravljalec JV)

          - Ostale obveznosti upravljavca (bodoči upravljalec JV)

          - Vsako uveljavljanje  cene in spremembe mora bodoči upravljalec izdelati Elaborat o oblikovanju cen po metodologiji (MEDO) in ga posredovati na občinski svet v potrditev (bodoči upravljalec JV)

          - Izstavitev  računov uporabnikom vode v skladu s področno in davčno zakonodajo (bodoči upravljalec JV)

 

Vljudno  prosimo, da nam Vašo odločitev sporočite do konec marca 2018.

                                                                                                                                                         Občina Zagorje ob Savi